หน้าแรก

ปริยัติธรรม : แผนกบาลี

จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตั้งแต่ปี 2534 มีผลงานปรากฏคือพระภิกษุสามเณรสอบผ่านจำนวนมากเป็นลำดับต้นๆ นับว่าเป็นสำนักเรียนดีเด่นของประเทศ

ปริยัติธรรม : นักธรรม

นอกจากดีเด่นด้านการศึกษาพระบาลีแล้ว สำนักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรียนการสอนแผนกธรรมที่สูงมาก เพราะมีนักเรียนสอบได้ในแผนกธรรมจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

โครงการธรรมศึกษา

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาตั้งใจใคร่ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถเข้ามาติดต่อเพื่อลงทะเบียนเรียน “ธรรมศึกษา” กับทางสำนักเรียน ซึ่งทางวัดได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ธรรมศึกษาชั้น ตรี,โท และเอก
วารสารพุทธมัคค์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
วารสารพุทธมัคค์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
พุทธมัคค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
พุทธมัคค์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
พุทธมัคค์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
พุทธมัคค์ ปีที่ 3 เล่ม
พุทธมัคค์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
พุทธมัคค์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
previous arrow
next arrow

วารสารพุทธมัคค์ : Journal of Buddhamagga

ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ฐาน 2