เชิญเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร

ขอเรียนเชิญเจริญพรสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล แด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบสนามหลวงแผนกธรรม  นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน 120 รูป วันที่ 18-21 ตุลาคม 2561 ตามกำลังศรัทธา
ติดต่อสอบถาม: พระมหาคณาวุฒิ อคฺคปญฺโญ  อาจารย์ใหญ่สำนักเรียน โทร 087 925 0266