งานปฐมนิเทศอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ปี ๒๕๖๕

ศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี กรุงเทพมหานคร วัดอาวุธวิกสิตาราม ได้ดำเนินการเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบในสนามหลวง ตามคำสั่งที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการอบรมก่อนสอบสนามหลวง โดยเป็นการอบรมตั้งแต่ประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ป.ธ. ๕ ในวันที่ ๓ กุุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นระยะเวลา ๒๖ วัน โดยมีพระธรรมวชิรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธีปฐมนิเทศดังกล่าว พร้อมทั้งมีเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส คณะกรรมการบริหารการศึกษา คณะดำเนินงานการศึกษา ครูสอนและนักเรียนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง